ประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือที่เรียกกันว่า “พ.ร.บ.” คือ การทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองประชาชน โดยให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต ที่เรียกว่าประกันภัยรถยนต์ภาค
บังคับ เนื่องจาก บังคับ ให้ผู้ขับขี่ทุกประเภททำประกันภัย พ.ร.บ. หากฝ่าฝืนกฎหมายกำหนดโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยมีการ 
คุ้มครองดังนี้
  ความคุ้มครองวงเงินความคุ้มครอง
(บาท/คน)

  1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

     1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)30,000 
     1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร35,000 
    
 
  2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย (จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิด) 

     2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บไม่เกิน 80,000 บาท
    
     2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง500,000
    
     2.3 สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า
         หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด)
500,000
    
     2.4 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง
         สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป
500,000
    
     2.5 ทุพพลภาพอย่างถาวร  ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้300,000
    
     2.6 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
         หรือขาหนึ่งข้างหรือสายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง
250,000
    
     2.7 หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
         หรือความสามารถสืบพันธ์ุ จิตพิการอย่างติดตัว
250,000
    
     2.8 การสูญเสียอวัยวะอื่นใดที่กระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย
         เช่น การสูญเสีย ม้าม ปอด ตับ ไต ฟันแท้ทั้งซี่ตั้งแต่ 5 ซี่ขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะ
         ถูกทำให้เสียหายเป็นเหตุให้ต้องใช้กระโหลกเทียม เป็นต้น
250,000
    
     2.9 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว200,000
    
     2.10 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล
           ในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
    
หมายเหตุ
  ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
  ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายจะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
  จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (รายละเอียดในกรมธรรม์)

 สอบถามข้อมูลเพิ่ม
   คุณ อำนาจ สุภาพสุนทร

090-5387999

0905387999
บริษัทประกันที่ให้บริการ
จัดทำโดยทีม 724 Easy.com © Copyright 2018 All right reserved. Contact admin 724 Easy.com 
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ : 11  เมื่อวานนี้ :56  เดือนนี้ : 216   ปีนี้ : 12245   ทั้งหมด : 69998